Previous
Next
קבל את הניוזלטר שלנו
הרשם

תורת המשפחה - המלצות הרבנים שליט"א

המכון עומד תחת פיקוח רבני הדוק‚ של רבנים ומורי הוראה בארץ ובעולם‚ ובהמלצתם ובעידודם של גדולי הדור שליט"א

 

מכון תורת המשפחה - להעמקת ידע מקצועי ברפואה והלכה במשפחה‚ הוקם בהמלצתם ובעידודם של גדולי ומאורי הדור שליט"א‚ המכון עומד תחת פיקוח רבני הדוק של רבנים ומורי הוראה בארץ ובעולם ובהכוונה צמודה של ועדת הרבנים העומדים בראש המכון

להלן חלק מהסכמות והמלצות הרבנים על מכון תורת המשפחה

 

הרה"ג ר' שמאי גראס שליט"א דומ"ץ מחזיקי הדת בעלז ירושלים

 הרה"ג ר′ שמואל אליעזר שטרן

הרה"ג ר′ יצחק זילברשטין שליט"א הרה"ג ר′ מרדכי גרוס שליט"א
הרה"ג
 H. Schechter
הרה"ג
N.Z Goldberg
 הרה"ג Einhorn  
הרה"ג
 S. Cohn

 
מכתב ברכה מרבנים ומוצי"ם בבורו פארק הסכמת רבני לעיקוואוד הסכמת רבני ומו"צ דקרית יואל הרה"ג ר' משה פנירי שליט"א  גאב"ד אפיקי מים
המלצת בד"ץ דק"ק סקווירא הרה"ג ר′ יצחק אבא ליכטנשטיין  שליט"א הסכמת הרה"ג ר′ יואל מענדלאוויטש

כתבה בעיתון מחנה
החרדי