Previous
Next
קבל את הניוזלטר שלנו
הרשם

קטעי המלצות ותגובות מרבנים בארץ ובעולם


דפים מפעימים ממלאים בתקופה האחרונה את השולחנות בבית מכון תורת המשפחה
הרבה מכתבים הגיעו, איש איש בסגנונו ובמילותיו, 
הקריאה בדפים הללו מבהירה יותר מכל ההסברים מה עושה "מכון תורת המשפחה" 
לציבור הרבנים, מורי צדק, מדריכי חתנים, ויועצי רפואה.
ואי אפשר לקרוא את השורות האלה ולא להתרגש, מצד אחד ..
מה יכול להיות יותר מזה?
רבנים רבים מציינים את השיעורים כבעלי השפעה על הפסיקה ההלכתית כולה 
ויותר מהכל מרגשים המשפטים המציינים את השיעורים 
כנקודת מפנה בעלת עוצמה נפלאה
 שאיפשרה להם לסייע רבות  לזוגות מציבור שומרי התורה והמצוות
עוד אחד כזה, ועוד, ועוד אחד... עוד רב כותב את אשר על ליבו, 
ועוד רב מתאר את השיעורים, ועוד רב מסיח את רגשותיו,
 איש איש ולשונו, אדם אדם וניסוחו, 
הדברים מרגשים ומפעימים וחודרים אל הלב.

 
 
לכב′ הרה"ג ר′ יצחק מעלבער שליט"א 

"הנני בזה להודות לך ולכתוב התועלות שהיה לי עד עתה מהשיעורים הנפלאים שנתן בברירות ובהשכל שהיה לי לעזר בתוך שבוע העעל"ט לכמה וכמה הלכות שאי אפשר לברר ולפסוק ולדבר ולפלפל למעשה עד שלא נתן השיעורים אלו, וכמעט שעלול לפסוק מאיסור להיתר, והיתר לאיסור חס ושלום
על כן אמינא ישר חיליך וכוחך להרבות טהרה וקדושה והלכה ברורה בתוך עם סגולה" 

בפרוס חג הפסח תשע"א
 
 
בית דין צדק דק"ק שיכון סקווירא 

"שמענו מהרבה רבנים מובהקים יושבי על מדין מארה"ב ומארץ ישראל שהרב הנ"ל מסר שיעורים ברבים לפני רבנים חשובים ומורי הוראה וכל המשתתפים נהנו מאוד ומצאו תועלת רב בהם, גם ספריו תורת המשפחה מאורות השובבי"ם נתקבלו בהערצה עזה אצל רבנים ודיינים חשובים ומפורסמים.. וכבר העידו עליו הרבנים הגאונים שהוא מומחה עצום בתחום זה ואיתמחי גברא ואיתמחי קמיעא
וע"כ ידינו תיכון עמו שיפוצו מעיינותיו חוצה, ויתן ה′ שיזכה להרביץ תורה והוראה בישראל בלי שום מכשול מתוך הרחבת הדעת"
 
 
 
ועד הרבנים של מכון תורת המשפחה בארץ ישראל 

"לכן בואו ונחזיק טובה להאי גברא יקירא ירא שמים מרבים הרה"ג ר′ יצחק מעלבער שליט"א מו"צ בעיה"ק ירושלים ת"ו, 
אשר יגע ולמד ומילא כריסו בש"ס ופוסקים, ומצא כדי מדתו, ועשה שימוש אצל ת"ח מפורסמים בדורנו, 
וראה צורך גדול להקים מכון תורת המשפחה ולהו"ל חיבורים מקיפים בהסברה ברורה, כדי לתת הדרכה והכוונה לרבנים ומורי הוראה בענייני המציאות והרפואה שקשורים להלכה שביו"ד ח"ב, 

שכל מורה יכול להתמצאות קצת בהמציאות, ועי"ז יהיה בבחינת "דן דין אמת לאמיתה",
כי עינינו ראה כמה וכמה פעמים על ידי ידיעות המציאות נשתנו הדין, וכן הביא לקהל הרבנים ומוצי"ם ידיעות מאוד נחיצות מרופאים מומחים בעניני מניעה וכדו′, וכך עלתה להרבנים הגאונים לייעץ לנכון למשפחות רבות בענינים אלו
ובכן הספרים והחיבורים שהו"ל הרה"ג ר′ יצחק שליט"א אשר מצאו חן ושכל טוב בעיני הרבנים המעיינים ונתקבלו בתשואות חן בבי מדרשא..

הקורסים אשר מסר ר′ יצחק שליט"א לרבנים ולמדריכי חתנים, אשר משתתפים בהם רבנים ומורי הוראה מכל העדות והחוגים 

עינינו הרואות כי כל פעולות המכון נעשות כדת של תורה, בדרך אבותינו ורבותינו הצדיעים נ"ע שמסרו נפשם על משמר ההלכה הצרופה, ללא נדנוד זיז כלשהוא מגדרי הראשונים ומגבולות אשר גבלו ראשונים בתורתם,
ויזכה הרה"ג ר′ יצחק שליט"א לשבת באוהלה של תורה בנחת והרחבה, ויפוצו מעיינותיו חוצה, ויהיה בין מזכי הרבים להורות טהרה בעם ישראל 

 
הרב שלמה קאהן  הרב אהרן דוד ניישטאדט
 
 
רבני ארה"ב 

"הרה"ג ר′ יצחק אברהם מעלבער שליט"א דומ"ץ בעיה"ק ירושלם תלמיד חכם מופלג בתורה ועוסק בהוראה זה רבות בשנים ומשמש גדולי רבנים והוא ירא שמים מרבים.. 

וידוע לכל שהתפתחות הרפואית מתקדם מאוד בימים אלו וגם בקרב רבנים מובהקים חסר ידיעת מציאות הדברים על בוריה שאין עתה בידם לברר על נכון מציאות החדשות. 

והנה לכן יסד הרב שליט"א מכון תורת המשפחה אשר מטרתו למסור ידע הרפואה ושאלות וספיקות ההלכה בכל סוג רפואה לרבנים ומורי הוראה לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, 

וכן לעמוד לעזר לאברכים ולזוגות הזקוקים לטיפולים רפואיים שיוכלו לבנות ביתם וצריכים סעד להדריכם וליעצם.
 
גם חיבר ספרים בבהירות והיקף גדול בתחומי הרפואה ובתחומי ההלכה שהוא מביא שמה דעת כל גדולי פוסקי דורינו בנושאים אלו, 
ודבר טוב וישר הוא עושה למסור שיעורים ברורים בידיעה מקיפה בעניינים אלו בכשרון ובתבונה לפני רבנים ומורי הוראה היושבים על מדין כדי שיהיו הדברים מבוררים כשמלה בידיהם,

והוא תועלת ונחיצות גדול כאשר מעידין עליו הרבנים הגאונים שליט"א שכבר השתתפו בהשיעורים הנחוצים. 

על כן אמינא לפעלא טבא איישר, יתן ה′ ויזכה להמשיך בפעולותיו הכבירים ולהרביץ תורה והוראה בישראל בלי שום מכשול ולהרבות פעלים לתורה ולתעודה מתוך הרחבת הדעת 
 
 
הגאון האדיר ר′ אלחנן הלפרין שליט"א 

"השיעורים והספרים שהמכון מפיץ כוללים גם מאמרים רפואיים וגם בירורים הלכתיים וטובים השנים ואין ספק שרבנים החשובים מורי הוראה די בכל אתר ואתר יהיה להם לתועלת גדול בעיון בספרים אלו ובהשתתפות בשיעורים בעניני רפואה במשפחה"